INT 76 "Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji

- kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania"

INT 131 "Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji

- wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania"

O nas

Działania miasta w celu wzmożenia nauki języka niemieckiego, znane początkowo jako "Szczeciński Standard Językowy" realizowane były ze środków budżetowych Miasta Szczecin w ramach II Programowego Porozumienia dla Szczecina. Jego założeniem było przezwyciężenie bariery językowej, mentalnej i kulturowej wśród młodych mieszkańców Euroregionu Pomerania. Już na przełomie roku szkolnego 2014/2015 zrodził się z potrzeby usystematyzowania koncepcji ciągłości nauczania języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji szkolnej pomysł wspólnych działań w tym zakresie ze stroną niemiecką.

Kompleksowy program miał umożliwić poszerzenie oferty kształcenia dwujęzycznego na każdym poziomie edukacji – od przedszkola, przez szkołę podstawową, gimnazjum, aż po liceum. Wdrożenie koncepcji miało posłużyć realizacji głównego celu projektu, jakim był rozwój kompetencji językowych i interkulturowych dzieci i młodzieży.

Bezdyskusyjnym było zachowanie dwutorowości w jednoczesnym nauczaniu języka sąsiada, z jednej strony poprzez nauczanie dwujęzyczne, z drugiej zaś wzmocnienie efektywności nauczania w taki sposób, żeby w oparciu o realioznawstwo program wszedł do tych placówek, w których nie było dotychczas stosowanej dwujęzyczności.

W kolejnych działaniach przedprojektowych wraz z Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej oraz niemieckim partnerami napisano spójny z dotychczasową koncepcją program, który ostatecznie zyskał aprobatę Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia- Polska, który to w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zatwierdził dofinansowanie w wysokości 2,2 mln euro. Tym samym projekt "Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania" wprowadzony został do szczecińskich placówek oświatowych. Realizowany od 01 lutego 2017 roku, zaplanowany został na okres do 30.06.2020r.

Nauczaniem zostało objętych 3165 uczniów z 53 placówek, w tym 24 działające na terenie Szczecina, 29 placówek po stronie niemieckiej. W działania projektowe zostali włączeni wychowawcy przedszkolni i nauczyciele języka obcego w łącznej liczbie 321 osób, dla których zaplanowano liczne szkolenia i warsztaty mające na celu podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Zgodnie z ustalonymi zasadami do projektu zostały włączone:

  1. szkoły i przedszkola realizujące innowacje z językiem niemieckim finansowane przez miasto, uczestniczące w różnych projektach finansowych ze środków Unii Europejskiej i Euroregionu Pomerania, w których realizowana była dwujęzyczność z językiem niemieckiem, stosowana była nauka języka zawodowego, wymiana polsko-niemiecka, w których pracują nauczyciele stosujący nowoczesne metody nauczania języka niemieckiego i współpracują z placówkami po stronie niemieckiej;
  2. placówki – osie, wokół których inni dotychczas realizowali swoje działania związane z nauczaniem języka niemieckiego;
  3. placówki ze względu na panujący w nich klimat współpracy i gotowość – doświadczenie w projektach;
  4. szkoły i przedszkola tworzące tzw. centra językowe – zapewniające w dzielnicach prowadzenie kontynuacji programu – od przedszkola po gimnazjum, a następnie szkołę ponadgimnazjalną – podzielono miasto na rejony (Bukowo, Zdroje, Wielgowo, Niebuszewo, Warszewo, Płonia, Śródmieście, Turzyn);
  5. w celu zachowania kontynuacji działań wybrano placówki: 9 przedszkoli, 7 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 3 szkoły ponadgimnazjalne.

Regulamin rekrutacji uczestników określał jawną i otwartą rekrutację dla wszystkich zainteresowanych bez dyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność.

Projekt nie realizuje zadań gminy Miasto Szczecin w zakresie nauczania języka obcego, a napisany program wykracza poza Podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Czas trwania projektu 01.02.2017- 30.06.2020.

Ewaluacja projektu, osiągnięte w nim wyniki utrwalające rosnące zapotrzebowanie na naukę języka sąsiada oraz konsekwencja w zachowaniu ciągłości nauczania języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji pozwoliły na rozpoczęcie z dniem 01.07.2020 kontynuacji projektu na okres kolejnych 24 miesięcy pod nazwą "Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Głównym celem projektu jest utrwalenie i poszerzenie zajęć z języka sąsiada oraz edukacji międzykulturowej aż do zakończenia edukacji w niemiecko-polskim regionie przygranicznym. Przedsięwzięcie zakłada wprowadzenie nowatorskiego rozwiązania w postaci wspólnych szkoleń niemieckich i polskich pedagogów w zakresie transgranicznej nauki w tandemie i wspólnych lekcji próbnych.

Po stronie polskiej głównym celem jest zapewnienie uczniom, którzy rozpoczęli naukę języka niemieckiego metodami immersyjnymi, możliwości nauki języka obcego w pełnym pięcioletnim cyklu nauczania. Projekt rozbudowuje ten potencjał i pogłębia współpracę w zakresie edukacji, poprzez ofertę wspólnych szkoleń oraz wirtualnych lekcji i realnych spotkań.

Niemiecko-polski program oparty na internetowych lekcjach ma na celu wzmocnienie współpracy między polskimi i niemieckimi szkołami (od klas 7 ) w zakresie wspólnych przedsięwzięć lekcyjnych. Treningi międzykulturowe i szkolenia dla młodzieży, pedagogów i rodziców mają na celu zwiększenie świadomości na temat języka i kultury kraju sąsiada oraz przyczynić się do udziału w zajęciach i wspierania ofert nauki polskiego w szkołach ponadpodstawowych. 

Mottem przewodnim naszego projektu jest określenie "Uczymy się razem i uczymy się od siebie nawzajem".

Beneficjentami projektu są podobnie jak w poprzednim projekcie dzieci i młodzież z placówek edukacyjnych uczestniczących w projekcie, ich rodzice oraz  grono pedagogiczne. Łącznie w przedsięwzięciu do tej pory wzięło udział ponad 3.770 uczniów, 57 placówek oświatowych na terenie Euroregionu Pomerania (24 placówki działające na terenie Szczecina oraz 33 po stronie niemieckiej) oraz ponad 700 trenerów. Projekt umożliwia dalsze poszerzanie systemu kształcenia dwujęzycznego na każdym poziomie edukacji – od przedszkola przez szkołę podstawową, gimnazjum aż po liceum. Nauczanie języka sąsiada w ramach programu INTERREG VA jest realizowane w szczecińskich placówkach od lutego 2017 roku.

Kompleksowe i systematyczne podejście do kształcenia w celu wczesnej i ciągłej nauki języka sąsiada aż do ukończenia szkoły zostanie jakościowo poszerzone w ramach tego projektu poprzez skupienie się na szkołach ponadpodstawowych (D), podstawowych (PL). Wszystkie programy szkoleniowe i jednostki lekcyjne (internetowe transgraniczne lekcje tandemowe) będą tak opracowane, że będzie można je zastosować w porównywalnych ośrodkach edukacyjnych w granicach obszaru wparcia, jak i w innych regionach pogranicza.

Główne założenia programowe

 

 

Interkulturowa oferta zajęć języka niemieckiego
i języka polskiego w placówkach oświatowych,

internetowe zajęcia metodą tandemową

Wspólna innowacyjna koncepcja nieprzerwanego nauczania języka sąsiada,

stworzenie innowacyjnego programu do nauki metodą tandemową

Szkolenia dla polskich
i niemieckich pedagogów mające na celu podnoszenie kompetencji,

warsztaty międzykulturowe dla rodziców

Fora oświatowe oraz polsko – niemieckie spotkania dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz dzieci uczestniczących w tandemie

Wzbogacanie e-platformy o nowe treści edukacyjne i metodyczne oraz materiały do nauczania i nauki języka sąsiada oraz filmy i zdjęcia z przeprowadzonych zajęć

Produkty projektu

W okresie realizacji projektu INT 76 oprócz interkulturowej oferty zajęć z jęz. niemieckiego i jęz. polskiego w placówakch oświatowych udało się zrealizować partnerom projektu szkolenia, warsztaty i fora oświatowe dla polskich i niemieckich pedagogów, które umożliwiły podniesienie kompetencji zawodowych. Dzieci i młodzież ucząca się języka sąsiada w ramach projektu miała możliwość uczestniczenia w organizowanych spotkaniach dzieci i młodzieży zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej, co pozwoliło na przełamanie bariery językowej, poznanie kultury i kraju sąsiada oraz nawiązanie nowych znajomości. Udało się zrealizować również główny produkt projektu jakim jest "Wspólna innowacyjna koncepcja nieprzerwanego nauczania języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji" (e-book), zawierająca programy nauczania na wszystkie szczeble edukacji, konspekty zajęć, scenariusze lekcji, karty pracy oraz prezentacje multimedialne z regionu pogranicza. Zakres materiałów dydaktycznych do nauczania języka sąsiada wzbogacony został o nagrane lekcje pokazowe z nauczania języka sąsiada na każdym poziomie edukacji szkolnej zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej. Dla dzieci i młodzieży, ale również i dla pedagogów jako pomoce dydaktyczne stworzone zostały materiały interaktywne w postaci gier, zabaw i zadań, również na wszystkie szczeble edukacji.

Głównymi produktami konyynuacji projektu oprócz interkulturowej oferty zajęć jęz. niemieckiego i jęz. polskiego w placówkach oświatowych oraz szkoleń dla polskich i niemieckich pedagogów są internetowe zajęcia metodą tandemową, liczne spotkania dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie, a także warsztaty międzykulturowe dla rodziców. Polscy i niemieccy eksperci stworzą innowacyjny, transferowalny na regiony przygranicza program do nauki metodą tandemową pn. "Tandem dla klas".

Najnowsze publikacje i wydarzenia

Kalendarium wydarzeń